Thông tin cổ đông

Thông tin về việc hủy Đăng ký Công ty Đại chúng

Thực hiện quy định pháp luật về chứng khoán, Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng đã làm thủ tục rút khỏi danh sách Công ty Đại chúng nộp cho UBCK Nhà nước.

 

Ngày 10/4/2019 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước có công văn số 2310/UBCK-GSĐC chấp thuận về việc “hủy đăng ký Công ty đại chúng” đối với Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng;

Trong 1 (một) năm kể từ ngày Công ty không còn đáp ứng đủ các điều kiện là công ty đại chúng, Công ty đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định.

Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông và các cơ quan hữu quan được biết.

Công văn số 2310/UBCK-GSĐC ngày 10/4/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước:(thong-bao-huy-cong-ty-dai-chung.pdf)