Thông tin cổ đông

Thông báo chi trả cổ tức năm tài chính 2021

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng kính gửi quý cổ đông công ty nội dung chi trả cổ tức của năm tài chính 2021 với một số nội dung chủ yếu như sau:

– Tỷ lệ trả cổ tức: 10% (1000 đ/01 cổ phiếu)

– Thời gian chi trả: từ ngày 25/5/2022

– Hình thức chi trả cổ tức: chuyển khoản.

– Điện thoại liên hệ: 0948053333 – Mrs Hồ Thanh Vân

– Nội dung chi tiết thông báo, quý cổ đông vui lòng xem tại file đính kèm dưới đây:

https://drive.google.com/file/d/1p9OowrD65KP4hAS2iR7Bi3dVyRITnpwS/view?usp=sharing