Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa cùng tăng đoàn truyền thừa quang lâm Tây Thiên
Chiều ngày 10/4/2014, bậc hiện thân Phật Quan Âm Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa cùng Nhiếp Chính Vương Drukpa Thuksey Rinpoche ...