Lạc Hồng bồi dưỡng kỹ năng PCCC cho cán bộ ATLĐ
Ngày 16/8/2014 , Ban An toàn lao động Công ty CPĐT Lạc Hồng đã phối kết hợp với Sở cảnh sát PCCC Hà Nội mở lớp huấn luyện, nâng cao kỹ năng PCCC và cứu nạn cứu hộ cho hơn 50 cán bộ ATLĐ...